Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Nieodpłatna pomoc prawna Edukacja prawna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Edukacja prawna, bieżące, menu 43 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Edukacja prawna

Edukacja prawna

e-INFORMATOR Prawo rodzinne

e-INFORMATOR Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

E-Poradnik „NiepełnosPRAWNI - sprawni prawnie”

E-informator „Rękojmia” cz. I

E-informator „Rękojmia” cz. II

E-Informator „Prawo rodzinne”

E-Informator „Dziedziczenie”

 


Wzory pism:

Wzory pism - link: https://www.fika.org.pl/wzory-pism-i-informatory/

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
 • Wezwanie do wykonania dzieła
 • Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 • Pozew o zachowek
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu
 • Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej
 • Odwołanie od decyzji
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie o wykroczenie
 • Skarga na czynności komornika
 • Porozumienie rodzicielskie
 • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie
 • Odpowiedź sprzedającego na oświadczenie woli kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży pojazdu
 • Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia
 • Wniosek o zatwierdzenie przez sąd uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu na złożenie
 • oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wniosek o zasiedzenie nieruchomości w złej wierze
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
 • Wezwanie do usunięcia ogrodzenia naruszającego prawo własności
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Umowa o świadczenie usług prawniczych
 • Umowa o dzieło
 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 • Umowa kontraktacji
 • Umowa dzierżawy nieruchomości
 • Pełnomocnictwo do sprawy cywilnej dla członka rodziny
 • List intencyjny
 • Cofnięcie powództwa z wnioskiem o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów
 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o
 • zwolnienie od kosztów sądowych
 • Wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o
 • ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o upadłość konsumencką
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty
 • Wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Odwołanie od decyzji
 • Pozew o wydanie nieruchomości i opróżnienie lokalu
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 • Odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę przez komornika
 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • Wniosek o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
 • Wniosek o zatarcie skazania
 • Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego
 • Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o alimenty
 • Wniosek o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
 • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia
 • Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty
 • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku
 • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • Odpowiedź na pozew
 • Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o podwyższenie alimentów
 • Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • Wniosek o przejęcie udziału w nieruchomości dłużnika
 • Wezwanie do zapłaty
 • Wezwanie do wydania nieruchomości
 • Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia
 • Pozew o rozwód
 • Umowa pożyczki
 • Umowa sprzedaży na raty
 • Umowa użyczenia
 • PREZENTACJA Stwierdzenie nieważności małżeństwa (ślubu kościelnego)

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji

Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Wniosek o uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego

Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy innemu sądowi

Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży

Publikacje zawierające wzory pism, wzory pism procesowych, artykuły dotyczące tematyki prawniczej

Materiały filmowe dotyczące zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19

 


 

Eksmisja w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  -  https://www.fika.org.pl/eksmisja-w-swietle-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie/


Co nie podlega egzekucji komorniczej, a co tak? - https://www.fika.org.pl/co-nie-podlega-egzekucji-komorniczej-a-co-tak/

Dziedziczenie długów - https://www.fika.org.pl/dziedziczenie-dlugow/


Odwrócona hipoteka - https://www.fika.org.pl/odwrocona-hipoteka/


Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - https://www.fika.org.pl/skarga-do-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego/


Zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych - https://www.fika.org.pl/zwolnienie-od-kosztow-sadowych-oraz-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu-w-sprawach-cywilnych/


Egzekucja komornicza - https://www.fika.org.pl/egzekucja-komornicza/


Stalking - https://www.fika.org.pl/stalking/


Przemoc domowa jako przestępstwo - https://www.fika.org.pl/przemoc-domowa-jako-przestepstwo/

Najem a dzierżawa - https://www.fika.org.pl/najem-a-dzierzawa/


Zachowek - https://www.fika.org.pl/zachowek/


Alimenty na dziecko - https://www.fika.org.pl/alimenty-na-dziecko/


Pomoc prawna i obywatelska dla obywateli Ukrainy - https://www.fika.org.pl/pomoc-prawna-i-obywatelska-dla/


W jaki sposób należy dochodzić alimentów? - https://www.fika.org.pl/w-jaki-sposob-nalezy-dochodzic-alimentow/


Różnice pomiędzy umowami o pracę a umowami cywilnoprawnymi - https://www.fika.org.pl/roznice-pomiedzy-umowami-o-prace-a-umowami-cywilnoprawnymi/


Zwolnienie lekarskie dostarczone przez pracownika po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę - https://www.fika.org.pl/zwolnienie-lekarskie-dostarczone-przez-pracownika-po-dokonaniu-wypowiedzenia-umowy-o-prace-przez-pracodawce/


Spóźnione odrzucenie spadku - https://www.fika.org.pl/spoznione-odrzucenie-spadku/


Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę - https://www.fika.org.pl/warunki-skutecznego-cofniecia-wypowiedzenia-umowy-o-prace/


Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne - https://www.fika.org.pl/roszczenia-z-tytulu-rekojmi-za-wady-fizyczne/

 

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 1/2020 styczeń 2020    

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 2/2020 luty 2020 

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 3/2020 marzec 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 4/2020 kwiecień 2020 

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 5/2020 maj 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 6/2020 czerwiec 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 7/2020 lipiec 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 8/2020 sierpień 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 9/2020 wrzesień 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 10/2020 październik 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 11/2020 listopad 2020

Biuletyn Informacyjny Fundacji Gołębie Serce Nr 12/2020 grudzień 2020

Inspirator

Materiały edukacyjne

Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży

Spadek w Unii Europejskiej - nowe regulacje prawne, które ułatwią załatwienie transgranicznych spraw spadkowych

Upadłość konsumencka - poradnik

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Poradnik - Dziedziczenie

Poradnik - Prawo rodzinne

Mediacje - ebook

Metryka

sporządzono
2017-12-06 przez
udostępniono
2017-12-06 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2022-10-21 09:43 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1740
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.