Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rolnictwa i Ochrony Środowiska , bieżące, menu 62 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Piotr Jabłoński (kierownik) - Tel 24 388 72 09

Piotr Skonieczka (z-ca kierownika) - Tel 24 388 72 10

Magdalena Mach-Jaroszyńska - Tel 24 388 72 10

Grażyna Szałamacha - Tel 24 388 72 39 (piątki)

 

Kompetencje Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiskazajmuje się realizacją zadań z zakresu: geologii, rybactwa śródlądowego, leśnictwa, łowiectwa, gospodarki odpadami, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, rolnictwa, ochrony środowiska oraz ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie rybactwa śródlądowego:

Zadania własne powiatu:

 1. wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,

 2. rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 3. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami łożyska wody
  i ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych,

 4. wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i przedkładanie Radzie Powiatu do uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej,

 5. wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

 

W zakresie gospodarki leśnej:

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:

Zadania z zakresu administracji rządowej:

 1. zmiana lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na wniosek właściciela lasu,

 2. uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,

 3. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

Zadania własne powiatu:

 1. zarządzanie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych na koszt właściwych nadleśnictw,

 2. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

 3. zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz

 4. ich zatwierdzanie i nadzór nad ich realizacją,

 5. inwentaryzacja stanu lasów,

 6. nakazywanie właścicielom lasów wykonywania obowiązków i zadań,

 7. naliczanie ekwiwalentów właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 8. zadanie rządowe,

 

W zakresie prawa łowieckiego:

Zadania z zakresu administracji rządowej:

 1. wydzierżawianie obwodów łowieckich,

 2. Zadania własne powiatu:

 3. wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny,

 4. wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów

 5. rasowych lub ich mieszańców,

 6. wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

 

W zakresie ochrony zwierząt:

Zadanie własne powiatu:

 1. wydawanie opinii w sprawie pozyskania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

 

W zakresie gospodarki odpadami:

Zadania własne powiatu:

 1. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

 2. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

 3. wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

 4. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w związku z eksploatacją instalacji,

 5. ocena oraz zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi,

 6. wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów
  wydobywczych.

 

W zakresie ochrony środowiska:

Zadania własne powiatu:

 1. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia,

 2. nakładanie na prowadzącego instalację obowiązków prowadzenia pomiarów emisji i innych dodatkowych wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,

 3. wydawanie pozwoleń na emisję substancji lub energii do środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych,

 4. opiniowanie programów ochrony powietrza i programów ochrony przed hałasem,

 5. zobowiązywanie prowadzących instalację do sporządzenia przeglądu ekologicznego,

 6. nakładanie na jednostki organizacyjne innych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony środowiska,

 7. przygotowanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów z ich wykonania dla Powiatu Łęczyckiego,

 8. udostępnianie informacji o środowisku,

 9. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,

 10. dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

 11. opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,

 12. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 13. przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu w celu uchwalenia programu działań
  w zakresie ograniczenia hałasu oraz materiałów związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów,

 14. nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektu,

 15. nadzór merytoryczny nad realizacją wydatków z budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związanych z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody oraz innymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

 16. współpraca z organami inspekcji sanitarnej, ochrony środowiska i służbami przeciwpożarowymi,

 

W zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

Zadania z zakresu administracji rządowej:

 1. wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,

 2. zatwierdzanie raportów,

 

W zakresie ochrony przyrody:

Zadania własne powiatu:

1) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt należących do gatunków, których przewóz przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru,

2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,

 

W zakresie przepisów ustawy o transporcie kolejowym:

Zadania własne powiatu:

 1. wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

 

W zakresie rolnictwa:

 Zadania własne powiatu:

 1. współpraca z instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa,

Zadania z zakresu administracji rządowej:

 1. rekultywacja gruntów

Oraz: Kontrola realizacji wydanych pozwoleń, zezwoleń, decyzji w zakresie właściwości organu, odmowa wydania, cofanie pozwoleń i zezwoleń w przypadku naruszania przepisów o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy o łowiectwie, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o transporcie kolejowym oraz wygaszanie pozwoleń i zezwoleń w przypadkach nakazanych przepisami prawa, realizacja przez Wydział również innych zadań zleconych i przewidzianych prawem.

 

WZORY WNIOSKÓW:

Wzory wniosków dostępne są w zakładce Wzory dokumentów

 

Opłaty skarbowe wskazane w powyższych wzorach wniosków winny być wnoszone na konto Gminy – Miasto Łęczyca: nr konta 04124025391111001061020945

Wniosek o wydanie wtórnika karty wędkarskiej(opłata na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy 35926300000669027820060001)

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej(opłata na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy 35926300000669027820060001)

 

W przypadku wniosków dotyczących gospodarki odpadami w zakresie szerszym niż wynikający z jednego wzoru wniosku (łączenie działalności np. w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów) należy określić właściwy zakres w jednym wniosku.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy uregulować opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde pełnomocnictwo na konto Gminy – Miasto Łęczyca: nr konta 04124025391111001061020945 (zwolnienie z ww. opłaty dotyczy składania pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu /rodzice, dziadkowie/, zstępnemu /dzieci, wnuki/ lub rodzeństwu).

 

Główne akty prawne, w oparciu o które Wydział realizuje zadania:

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o jejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

 

 

 

Metryka

sporządzono
2019-04-02 przez
udostępniono
2019-04-02 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2020-08-05 12:51 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2638
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.