Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Oświaty i Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Oświaty i Pomocy Społecznej, bieżące, menu 60 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oświaty i Pomocy Społecznej

Oświaty i Pomocy Społecznej

Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej

e-mail: oswiata@leczyca.pl

Kierownik Wydziału: Paweł Granosik
Pokój nr 26
Tel. 24 388 72 26

Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej: Izabela Sochacka, Emilia Wenerska
Pokój nr 36 
Tel. 24 388 72 33

 

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1/ w zakresie oświaty:

 1. wykonywanie czynności należących do organu prowadzącego szkoły, a wynikających z ustawy o Prawo oświatowe,

 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych
  w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych, w tym proponowanie Zarządowi Powiatu rozwiązań dotyczących optymalizacji kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (we współpracy z Wydziałem Finansowym),

 3. przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z zakładaniem, przekształcaniem lub likwidacją szkół i placówek oświatowych,

 4. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

 5. prowadzenie zadań z zakresu systemu informacji oświatowej stanowiącej podstawę naliczania subwencji oświatowej dla Powiatu na dany rok budżetowy,

 6. przygotowywanie danych do projektu budżetu na dany rok budżetowy dla niektórych działów planów finansowych,

 7. analiza arkuszy organizacyjnych składanych przez dyrektorów szkół
  i placówek oświatowych oraz przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu,

 8. prowadzenie zadań związanych z nadawaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego,

 9. przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

 10. przygotowywanie materiałów dotyczących uchwalania przez Radę Powiatu „Regulaminu wynagradzania nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat”,

 11. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego dotyczących realizacji art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela (obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; określenie pensum dla niektórych nauczycieli),

 12. opracowywanie i przeprowadzenie procedury dotyczącej uchwalenia Regulaminu wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim,

 13. opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 14. przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, nagród Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi,

 15. wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

 16. kierowanie uczniów do szkół i placówek specjalnych na podstawie wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 17. nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły i placówki oświatowe przepisów dotyczących bhp i organizacji pracy,

 18. organizowanie narad, szkoleń, spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,

 19. sporządzanie analiz, sprawozdań potrzebnych do bieżącego funkcjonowania wydziału,

 20. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi,

 21. współpraca ze szkołami i innymi podmiotami w sprawie projektów unijnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych,

 22. podejmowanie zadań Powiatu związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego,

 23. przygotowywanie porozumień określających zasady współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów jednostek samorządu terytorialnego,

 24. przygotowywanie projektów ponadzakładowych układów zbiorowych pracy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami z właściwymi dla danego szczebla jednostki samorządu terytorialnego ponadzakładowymi organizacjami związkowymi, w ramach przepisów określonych ustawami,

 25. współpraca z Kuratorem Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

 26. prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowo-  wychowawczych,

 27. przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń   nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach   i placówkach oświatowych,

 28.  przygotowywanie informacji o stanie wykonania zadań oświatowych,

 29. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym   szkołom i placówkom,

 30. sporządzanie corocznych sprawozdań i planów, w tym: Planów Medycznych Działań Ratowniczych Powiatu Łęczyckiego,   kwartalnych sprawozdań z realizowanych programów zdrowotnych na   terenie Powiatu   Łęczyckiego, rocznych informacji z realizacji  Narodowego Programu Zdrowia,

 31. współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia,

 32. współpraca z Powiatową Stacją Sanitarną Epidemiologiczną i realizowanie wspólnie akcji zdrowotnych,

 33. przygotowywanie dokumentów z zakresu zdrowia publicznego na potrzeby Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i innych podmiotów,

 34. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego oraz organów wykonawczych gmin Powiatu Łęczyckiego,

 35. prowadzenie postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy.

 

2/ W zakresie pomocy społecznej:

 1. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współdziałanie z instytucjami świadczącymi pomoc niepełnosprawnym,

 2. współpraca ze specjalistycznymi jednostkami w zakresie monitorowania potrzeb świadczeniobiorców i świadczeniodawców oraz jakości świadczonych usług.,

 3. prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej,

 4. współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w celu opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej,

 5. przeprowadzanie z upoważnienia Zarządu Powiatu Łęczyckiego kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi i rodzinnym domem dziecka.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „OPS”.

Metryka

sporządzono
2019-03-29 przez
udostępniono
2019-03-29 00:00 przez Karolak Mariusz
zmodyfikowano
2023-02-16 13:23 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2359
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.