Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatowe Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Zadania wydziału
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania wydziału, bieżące, menu 184 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania wydziału

Zadania wydziału

Zadania:

Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

1/ przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

2/ organizowanie akcji kurierskiej oraz opracowywanie i aktualizacja jej planów,

3/  reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

4/ realizacja zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa:

a/opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,

b/organizacja Głównego Stanowiska Kierowania Starosty i jego przemieszczenia na Zapasowe Miejsce Pracy,

c/realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Starosty w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej Państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny,

d/opracowywanie i uzgadnianie programów szkolenia obronnego i planów szkolenia obronnego Powiatu,

e/wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, w tym realizacja zadań wynikająca z obowiązków państwa-gospodarza (ang. Host Nation Support – HNS) na terenie Powiatu,

f/występowanie do władz samorządowych o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych dotyczących realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,

g/realizacja zadań w zakresie przygotowań podmiotów leczniczych do działań w przypadku  sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny,

h/współdziałanie z organami wojskowymi, policją oraz gminami w Powiecie w zakresie obronności,

i/opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji obronnej Starostwa.

 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw zarządzania kryzysowego należy:

a/ opracowywanie i uzgadnianie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,

b/ zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego,

c/ opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

d/  bieżący nadzór nad realizacją zadań wynikających z Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja,

e/  obsługa administracyjno - biurowa  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

f/ realizacja zadań wynikających z prawa wodnego na terenach zagrożonych powodzią,

g/ prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

 

W ramach Wydziału, funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego do zadań którego należy:

  • zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
    i humanitarne,
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

W zakresie obrony cywilnej Wydział realizuje następujące zadania Starosty jako Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w szczególności poprzez:

a/  dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

b/  opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

c/  opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

d/  organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

e/  organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

f/  przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz   systemu   wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

g/ przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek  powstania    masowego  zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

h/ planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz     pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

i/ planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz      produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

j/   planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek  zagrożenia zniszczeniem,

k/  wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

l/   zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

ł/   zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

m/ integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych,
i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

n/  opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

o/ współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

ó/  opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

p/ opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

r/ współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego oraz terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

s/ przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Metryka

sporządzono
2019-07-16 przez Jacek Ożadowicz
udostępniono
2019-07-16 00:00 przez Mariusz Karolak
zmodyfikowano
2019-07-16 13:22 przez Karolak Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
813
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.