Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Jednostki Organizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, bieżące, menu 105 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych

 

ul. Mickiewicza 12

99-100 Łęczyca

tel: 24 721-27-41

fax: 24 361-90-55

e-mail: biuro@zdpleczyca.pl

Dyrektor Karol Niewiadomski

Z-ca Dyrektora Beata Miłecka

 

czynny: od poniedziałku do piątku

od 700 - 1500

 

 

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna Powiatu Łęczyckiego finansowana z budżetu Powiatu Łęczyckiego, działająca na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych na obszarze swego działania zarządza drogami powiatowymi i gruntami znajdującymi się w granicach pasa drogowego.

- Regulamin Organizacyjny ZDP

- Schemat organizacyjny ZDP

- Wykaz dróg powiatowych

- Mapa dróg powiatowych

Do zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłaty kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 

Przedmiotem działania ZDP w imieniu Starosty Łęczyckiego jest:

 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób z wyłączeniem przewozów taksówkowych;
 •  wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
 • kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów;
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców;
 • wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • wyznaczanie holownika i parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg;
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych;
 •  kontrola prawidłowości zastosowanie, wykonania, utrzymania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach gminnych i powiatowych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz;
 • wykonywanie zadań organizatora transportu zbiorowego.

 

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w I półroczu 2020 r.

 

Majątek, którym dysponują to środki transportu i sprzęt niezbędny do letniego i zimowego utrzymania sieci dróg powiatowych

 

Tryb działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej odbywa się w oparciu o regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych i uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego

 

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych.

Zarządzenia i okólniki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Na wniosek oraz z urzędu wg procedury przewidzianej w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i w Ustawie o drogach publicznych.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

 Rejestr SKP

Rejestr OSK

 

Ewidencja:

 • spraw pracowniczych (kadry)
 • skarg i wniosków
 • środków trwałych
 • dróg i drogowych obiektów mostowych
 • decyzji administracyjnych

 

Wykaz kont bankowych.

Klauzula-informacyjna-dotycząca-przetwarzania-danych-osobowych

 

Metryka

data wytworzenia
2017-12-12
data udostępnienia
2017-12-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Kaczmarek Katarzyna
ilość odwiedzin
2924
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.