Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Menu góra
Strona startowa Jednostki Organizacyjne Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy, bieżące, menu 105 - BIP - Starostwo Powiatowe w Łęczycy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

 

ul. Mickiewicza 12

99 - 100 Łęczyca

tel: 24 721 - 27 - 41

fax: 24 361 - 90 - 55

e-mail: biuro@zdpleczyca.pl

Dyrektor Karol Niewiadomski

Z - ca Dyrektora Beata Miłecka

 

czynny: od poniedziałku do piątku

od godz. 700 do godz. 1500

 

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że 26 maja zmarł wieloletni pracownik, Nasz Kolega

Piotr Józwiak

 

Przez wiele lat z dużym zaangażowaniem wykonywał swoje obowiązki w Służbie Drogowej.

Z rodziną oraz bliskimi łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrekcja i Pracownicy

Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyckiego.

Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządem drogi, przy pomocy którego Zarząd Powiatu Łęczyckiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz innych przepisów.

 

Regulamin Organizacyjny ZDP

Wykaz dróg powiatowych

Mapa dróg powiatowych

 

Do zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów
  z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłaty kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 Przedmiotem działania ZDP w imieniu Starosty Łęczyckiego jest:

 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób z wyłączeniem przewozów taksówkowych;
 •  wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
 • kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów;
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców;
 • wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • wyznaczanie holownika i parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg;
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych;
 •  kontrola prawidłowości zastosowanie, wykonania, utrzymania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach gminnych i powiatowych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz;
 • wykonywanie zadań organizatora transportu zbiorowego.

 

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w I półroczu 2020 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w II półroczu 2020 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w I półroczu 2021 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w II półroczu 2021 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w I półroczu 2022 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w II półroczu 2022 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w I, II, III kwartale 2023 r.

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w IV kwartale 2023 r.

 

Tryb działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej odbywa się w oparciu o regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych i uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego.

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych: Zarządzenia i okólniki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Na wniosek oraz z urzędu wg procedury przewidzianej w: Kodeksie Postępowania Administracyjnego, Ustawie o drogach publicznych, Ustawie o transporcie drogowym, Ustawie o kierujących pojazdami, Ustawie - Prawo o ruchu drogowym, Ustawie - Prawo przedsiębiorców.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Rejestr SKP

Rejestr OSK

Ewidencja:

 • spraw pracowniczych (kadry)
 • skarg i wniosków
 • środków trwałych
 • dróg i drogowych obiektów mostowych
 • decyzji administracyjnych
 • instruktorów
 • diagnostów
 • przedsiębiorców posiadających uprawnienia w transporcie drogowym osób/rzeczy

 

Wykaz kont bankowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie w sprawie KREPTD

Schemat procedur kontroli

 

Metryka

sporządzono
2017-12-12 przez Miłecka Beata
udostępniono
2017-12-12 00:00 przez Miłecka Beata
zmodyfikowano
2024-05-29 11:04 przez Miłecka Beata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
15770
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.